พรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
 คู่มือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 คู่มือร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ