โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

                                   (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 (Electronic bidding:e-bidding)

วันที่ 24 มิ.ย.58