รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบเบิกแทนกัน งวดที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ครั้งที่ 1-10  


ครั้งที่ 2 
 
(20 ม.ค. 64)


 
ครั้งที่ 4
 (22 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 5
 (31 มี.ค. 64)
 
    ครั้งที่ 8
(3 ส.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 10
(8 ก.ย.64)

                        รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบกลาง งวดที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ครั้งที่ 41
 (15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 42
 (1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 43
 (17 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 44
 (20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 45
 (20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 46
 (28 ก.ย. 64)
       
  ครั้งที่ 31
 (1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 32
 (1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 33
 (14 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 34
 (8 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 35
 (8 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 36
 (8 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 37
 (8 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 38
 (8 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 39
 (15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 40
 (15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 21-30 ครั้งที่ 21
(5 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 22
(13 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 23
 (22 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 24
 (24 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 25
 (22 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 26
 (25 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 27
 (25 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 28
 (25 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 29
 (25 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 30
 (25 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 20                   ครั้งที่ 20
(31 ส.ค. 64)

                        รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบกลาง งวดที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ครั้งที่ 11-20 ครั้งที่ 11
 (19 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 12
(26 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 13
 (26 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 14
 (26 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 15
 (26 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 16
 (11 พ.ค. 64) 
ครั้งที่ 17
 (14 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 18
 (18 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 19
 (24 พ.ค. 64)
 
 
ครั้งที่ 1-10 ครั้งที่ 1 
 
(19 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 2 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 3 
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 4 
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 5 
 (16 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 6 
 (18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 7 
 (18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 8 
 (18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 9 
 (18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 10
 (19 มี.ค. 64)
 

                       รายการโอนผ่านระบบ GFMIS เงินกู้  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ครั้งที่ 31

(28 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 32

(28 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 33

(28 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 34

(30 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 35

(30 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 36

(30 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 37

(30 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 38

(30 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 39

(30 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 40

(30 ก.ย. 64)

  ครั้งที่ 21

(17 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 22

(17 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 23

(17 ก.ย. 64)

  ครั้งที่ 25

(22 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 26

(23 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 27

(27 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 28

(22 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 29

(22 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 30

(28 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 11-20   ครั้งที่ 12

(25 มิ.ย. 64)
 

ครั้งที่ 13

(19 ก.ค. 64)
เพิ่มเติม
(20 ก.ค. 64)
 

ครั้งที่ 14

(1 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 15

(1 ก.ย. 64)

  ครั้งที่ 17

(8 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 18

(9 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 19

(20 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 20

(20 ก.ย. 64)

ครั้งที่ 1-10  ครั้งที่ 1 
 (21 ธ.ค. 64)
 ครั้งที่ 2 
 (29 ธ.ค. 64)
 ครั้งที่ 3 
 (29 ธ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 4 
 (29 ธ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 5 
 (29 ธ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 6 
 (29 ธ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 7 
 (2 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 8
(6 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 9

(4 มิ.ย. 64)

 
ครั้งที่ 10

(4 มิ.ย. 64)

 

                      รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ครั้งที่ 691
(30 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 692
(30 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 693
(30 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 694
(30 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 695
(30 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 696
(30 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 697
(30 ก.ย. 64)
     
  ครั้งที่ 681
(29 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 682
(29 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 683
(29 ก.ย. 64)
 
(8 ต.ค. 64)
ครั้งที่ 686
(29 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 687
(30 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 688
(30 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 689
(29 ก.ย. 64)
 
  ครั้งที่ 671
(27 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 672
(29 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 673
(30 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 674
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 675
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 676
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 677
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 678
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 679
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 680
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 661 - 670 ครั้งที่ 661
(27 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 662
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 663
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 664
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 665
(27 ก.ย. 64)
    ครั้งที่ 668
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 669
(28 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 670
(27 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 651 - 660 ครั้งที่ 651
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 652
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 653
(27 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 654
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 655
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 656
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 657
(24 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 658
(27 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 659
(27 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 660
(23 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 641 - 650 ครั้งที่ 641
(22 ก.ย. 64)
  ครั้งที่ 643
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 644
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 645
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 646
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 647
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 648
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 649
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 650
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 631 - 640 ครั้งที่ 631
(17 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 632
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 633
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 634
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 635
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 636
(21 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 637
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 638
(21 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 639
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 640(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 621 - 630 ครั้งที่ 621
(14 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 622
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 623
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 624
(17 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 625
(22 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 626
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 627
(17 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 628
(17 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 629
(17 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 630
(21 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 611 - 620 ครั้งที่ 611
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 612
(14 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 613
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 614
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 615
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 616
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 617
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 618
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 619
(21 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 620
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 601 - 610 ครั้งที่ 601
โอนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
(13 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 602
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 603
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 604
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 605
(14 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 606
(13 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 607
(21 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 608
(14 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 609
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 610
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 591 - 600 ครั้งที่ 591
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 592
(13 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 593
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 594
(13 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 595
(13 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 596
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 597
(14 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 598
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 599
(13 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 600
(13 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 581 - 590 ครั้งที่ 581
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 582
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 583
(10 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 584
(10 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 585
(10 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 586
(13 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 587
(13 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 588
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 589
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 590
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 571 - 580 ครั้งที่ 571
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 572
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 573
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 574
(10 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 575
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 576
(15 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 577
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 578
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 579
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 580
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 561 - 570 ครั้งที่ 561
(1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 562
(1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 563
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 564
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 565
(7 ก.ย. 64)
 ครั้งที่ 566
(6 ก.ย. 64)
 ครั้งที่ 567
(2 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 568
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 569
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 570
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 551 - 560 ครั้งที่ 551
(3 ก.ย. 64)
 
ครั้งที่ 552
(2 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 553
(1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 554
(1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 555
(1 ก.ย. 64)
รั้งที่ 556
(1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 557
(1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 558
(1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 559
(7 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 560
(1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 541 - 550 ครั้งที่ 541
(2 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 542
(2 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 543
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 544
(1 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 545
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 546
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 547
(27 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 548
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 549
(1 ก.ย.
 64)
 
ครั้งที่ 531 - 540 ครั้งที่ 531
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 532
(27 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 533
(27 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 534
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 535
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 536
(27 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 537
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 538
(30 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 539
(2 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 540
(2 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 521 - 530 ครั้งที่ 521
(2 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 522
(2 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 523
(9 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 524
(30 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 525
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 526
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 527
(30 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 528
(30 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 529
(30 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 530
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 511 - 520 ครั้งที่ 511
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 512
(26 ส.ค. 64)

ครั้งที่ 513
(2 ก.ย. 64)

 

ครั้งที่ 514
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 515
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 516
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 517
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 518
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 519
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 520
(24 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 501 - 510 ครั้งที่ 501
(30 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 502
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 503
(24 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 504
(27 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 505
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 506
(25 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 507
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 508
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 509
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 510
(26 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 491 - 500 ครั้งที่ 491
(20 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 492
(20 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 493
(24 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 494
(20 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 495
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 496
(22 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 497
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 498
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 499
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 500
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 481 - 490 ครั้งที่ 481
(20 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 482
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 483
(20 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 484
(24 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 485
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 486
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 487
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 488
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 489
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 490
(20 ก.ย. 64)
ครั้งที่ 471 - 480 ครั้งที่ 471
(22 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 472
(13 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 473
(22 ส.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 475
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 476
(20 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 477
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 478
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 479
(18 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 480 (แก้ไข)
(31 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 461 - 470 ครั้งที่ 461
(18 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 462
(18 ส.ค. 64)

ครั้งที่ 463
1. แบบ GFMIS และ หนังสือ
2.แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ64
(10 ส.ค. 64)

ครั้งที่ 464
(11 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 465
(11 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 466
(13 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 467
(13 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 468
(25 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 469
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 470
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 451 - 460 ครั้งที่ 451
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 452
(5 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 453
(18 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 454
(18 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 455
(18 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 456
(18 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 457
(11 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 458
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 459
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 460
(20 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 460 (แก้ไข)
(31 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 441 - 450 ครั้งที่ 441
(20 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 442
(22 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 443
(20 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 444
(22 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 445
(20 ก.ค. 64)
ครั้งที่ 446
(9 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 447
(20 ก.ค. 64)
ครั้งที่ 448
(9 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 449
(9 ส.ค. 64)
 
ครั้งที่ 450
(9 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 431 - 440 ครั้งที่ 431
(20 ก.ค. 64)
ครั้งที่ 432
(20 ก.ค. 64)
ครั้งที่ 433
(17 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 434
(17 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 435
(20 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 436
(20 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 437
(20 ก.ค. 64)
ครั้งที่ 438
(20 ก.ค. 64)
ครั้งที่ 439
(20 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 440
(18 ส.ค. 64)
ครั้งที่ 421 - 430

ครั้งที่ 421
(8 ก.ค. 64)

 

ครั้งที่ 422
(5 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 423
(5 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 424
(5 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 425
(13 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 426
(5 ก.ค. 64)
ครั้งที่ 427

(20 ก.ค. 64)

 

ครั้งที่ 428
(5 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 429
(20 ก.ค. 64)
ครั้งที่ 430
(5 ก.ค. 64)
ครั้งที่ 411 - 420

ครั้งที่ 411
(30 มิ.ย. 64)
 

ครั้งที่ 412
(30 มิ.ย. 64)

ครั้งที่ 413
(1 ก.ค. 64)

ครั้งที่ 414
(2 ก.ค. 64)
 

ครั้งที่ 415
(1 ก.ค. 64)
 

ครั้งที่ 416
(1 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 417
(2 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 418
(5 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 419
(5 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 420
(5 ก.ค. 64)
 
ครั้งที่ 401 - 410

ครั้งที่ 401
(28 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 402
(29 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 403
(28 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 404
(29 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 405
(28 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 406
(30 มิ.ย. 64)
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4
(ศูนย์/สถานี)
 

ครั้งที่ 407
(5 ก.ค. 64)

ครั้งที่ 408
(28 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 409
(30 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 410
(30 มิ.ย. 64)

 
ครั้งที่ 391 - 400

ครั้งที่ 391
(23 มิ.ย. 64)

 
 

ครั้งที่ 393
(24 มิ.ย. 64)

 

 

ครั้งที่ 394
(28 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 395
(24 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 396
(28 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 397
(22 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 398
(22 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 399
(24 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 400
(28 มิ.ย. 64)

 
ครั้งที่ 381 - 390

ครั้งที่ 381
(22 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 382
(22 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 383
(29 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 384
(22 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 385
(29 มิ.ย. 64)

 

 

ครั้งที่ 386
(21 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 387
(21 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 388
(22 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 389
(24 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 390
(24 มิ.ย. 64)

 
ครั้งที่ 371 - 380

ครั้งที่ 371
(16 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 372
(18 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 373
(21 มิ.ย. 64)

 
 

ครั้งที่ 374
(24 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 375
(16 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 376
(18 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 377
(24 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 378
(22 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 379
(22 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 380
(18 มิ.ย. 64)

 
ครั้งที่ 361 - 370

ครั้งที่ 361
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 362
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 363
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 364
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 365
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 366
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 367
(17 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 368
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 369
(17 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 370
(17 มิ.ย. 64)

 
ครั้งที่ 351 - 360

ครั้งที่ 351
(11 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 352
(21 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 353
(11 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 354
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 355
(17 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 356
(18 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 357
(17 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 358
(18 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 359
(15 มิ.ย. 64)

 
 
 ครั้งที่ 341 - 350

ครั้งที่ 341
(11 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 342
(4 มิ.ย. 64)

 
 

ครั้งที่ 344
(11 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 345
(17 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 346
(9 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 347
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 348
(15 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 349
(11 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 350
(17 มิ.ย. 64)

 
 ครั้งที่ 331 - 340

ครั้งที่ 331
(4 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 332
(7 มิ.ย. 64)

 

 

ครั้งที่ 333
(8 มิ.ย. 64)

 

 

ครั้งที่ 334
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 335
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 336
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 337
(4 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 338
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 339
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 340
(1 มิ.ย. 64)

 
 ครั้งที่ 321 - 330

ครั้งที่ 321
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 322
(7 มิ.ย. 64)

 

 

ครั้งที่ 323
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 324
(9 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 325
(9 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 326
(17 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 327
(9 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 328
(4 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 329
(4 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 330
(4 มิ.ย. 64)

 
 ครั้งที่ 311 - 320 ครั้งที่ 311
(25 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 312
(25 พ.ค. 64)
 

ครั้งที่ 313
(27 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 314
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 315
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 316
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 317
(31 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 318
(1 มิ.ย. 64)

 
 

ครั้งที่ 320
(4 มิ.ย. 64)

 
 ครั้งที่ 301 - 310

ครั้งที่ 301
(11 มิ.ย. 64)

 
ครั้งที่ 302
(20 พ.ค. 64)
 

ครั้งที่ 303
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 304
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 305
(1 มิ.ย. 64)

 

ครั้งที่ 306
(1 มิ.ย. 64)

 
ครั้งที่ 307
(27 พ.ค. 64)

ครั้งที่ 308
(27 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 309
(27 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 310
(27 พ.ค. 64)

 

 ครั้งที่ 291 - 300

ครั้งที่ 291
(31 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 292
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 293
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 294
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 295
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 296
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 297
(24 พ.ค. 64)

 

 

ครั้งที่ 298
(21 พ.ค. 64)
 

ครั้งที่ 299
(27 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 300
(18 มิ.ย. 64)

 
 ครั้งที่ 281 - 290 ครั้งที่ 281
(18พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 282
(18พ.ค. 64)
 

ครั้งที่ 283
(21 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 284
(21 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 285
(21 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 286
(18พ.ค. 64)
 

ครั้งที่ 287
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 288
(19 พ.ค. 64)
 

ครั้งที่ 289
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 290
(24 พ.ค. 64)

 
 ครั้งที่ 271 - 280 ครั้งที่ 271
(18พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 272
(14 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 273
(14 พ.ค. 64)
 

ครั้งที่ 274
(24 พ.ค. 64)

 
ครั้งที่ 275
(18พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 276
(14 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 277
(19 พ.ค. 64)

 
ครั้งที่ 278
(20 พ.ค. 64)
ครั้งที่ 279
(19 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 280
(19 พ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 261 - 270

ครั้งที่ 261
(20 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 262
(14 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 263
(14 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 264
(11 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 265
(13 พ.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 267
(13 พ.ค. 64)
 

ครั้งที่ 268
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 269
(24 พ.ค. 64)

 

ครั้งที่ 270
(20 พ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 251 - 260 ครั้งที่ 251
(30 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 252
(14 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 253
(14 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 254
(14 พ.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 256
(14 พ.ค. 64)
ครั้งที่ 257
(14 พ.ค. 64)
ครั้งที่ 258
(6 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 259
(6 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 260
(14 พ.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 241 - 250 ครั้งที่ 241
(6 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 242
(26 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 243
(27 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 244
(27 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 245
(23 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 246
(27 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 247
(23 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 248
(28 เม.ย. 64
 
ครั้งที่ 249
(14 พ.ค. 64)
 
ครั้งที่ 250
(23 เม.ย. 64)
 
 ครั้งที่ 231 - 240 ครั้งที่ 231
(20เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 232
(23 เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 233
(23 เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 234
(20เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 235
(23 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 236
(20เม.ย. 64)
 

ครั้งที่ 237
(27 เม.ย. 64)

ครั้งที่ 238
(23 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 239
(23 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 240
(30 เม.ย. 64
 
ครั้งที่ 221 - 230 ครั้งที่ 221
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 222
(19 เม.ย. 64)

 

ครั้งที่ 223
(19 เม.ย. 64)

 

ครั้งที่ 224
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 225
(20เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 226
(20เม.ย. 64)
ครั้งที่ 227
(19 เม.ย. 63)

 
ครั้งที่ 228
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 229
(20 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 230
(19 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 211 - 220 ครั้งที่ 211
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 212
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 213
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 214
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 215
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 216
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 217
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 218
(19 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 219
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 220
(6 พ.ค. 64)
ครั้งที่ 201 - 210 ครั้งที่ 201
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 202
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 203
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 204
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 205
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 206
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 207
(19 เม.ย. 63)
 
ครั้งที่ 208
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 209
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 210
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 191 - 200  ครั้งที่ 191
(19 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 192
(20เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 193
(7 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 194
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 195
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 196
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 197
(23 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 198
(19 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 199
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 200
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 181 - 190  ครั้งที่ 181
(7 เม.ย. 64)
 
  ครั้งที่ 183
(5 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 184
(20เม.ย. 64)
 
 ครั้งที่ 185
(9 เม.ย. 64)
 
ครั้งที่ 186
(7 เม.ย. 64)
 ครั้งที่ 187
(7 เม.ย. 64)
 ครั้งที่ 188
(7 เม.ย. 64)
   ครั้งที่ 190
(19 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 171 - 180   ครั้งที่ 172
 
(29 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 173
 
(29 มี.ค. 64)
 
      ครั้งที่ 177
 
(29 มี.ค. 64)
     ครั้งที่ 180
(7 เม.ย. 63)
ครั้งที่ 161 - 170   ครั้งที่ 162
 
(25 มี.ค. 64)
  ครั้งที่ 164
 
(25 มี.ค. 64)
        ครั้งที่ 169
 
(25 มี.ค. 64)
 

                      รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ครั้งที่ 191 - 200                   ครั้งที่ 200
(9 เม.ย. 64)

 
ครั้งที่ 181 - 190    ครั้งที่ 182
(7 เม.ย. 64)
 
               
ครั้งที่ 171 - 180 ครั้งที่ 171 (26 มี.ค. 64)
 
      ครั้งที่ 174
(7 เม.ย. 64)
 
 ครั้งที่ 175
(7 เม.ย. 64)
 
 ครั้งที่ 176
(7 เม.ย. 64)
 
     ครั้งที่ 179
(7 เม.ย. 64)
 
 
ครั้งที่ 161 - 170 ครั้งที่ 161 (30 มี.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 163
(26 มี.ค. 64)
แผนครั้งที่ 163
(26 มี.ค. 64)
 
    ครั้งที่ 166
(25 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 167
 
(24 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 168
 
(26 มี.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 170 (25 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 151 - 160 ครั้งที่ 151
 
(19 มี.ค. 64)

 
ครั้งที่ 152
 
(23 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 153
 
(24 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 154
 
(14 มิ.ย. 64)
 
ครั้งที่ 155
 
(22 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 156
 
(22 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 157
 
(24 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 158
 
(24 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 159
 
(23 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 160 (29 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 141 - 150 ครั้งที่ 141
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 142
 
(16 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 143
 
(18 มี.ค. 64)
 
 ครั้งที่ 144
 
(19 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 145
 
(16 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 146
 
(18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 147
 
(18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 148
 
(19 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 149
 
(19 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 150
 
(23 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 131 - 140 ครั้งที่ 131
 
(8 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 132
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 133
 
(10 มี.ค. 64)
 
  ครั้งที่ 135
 
(10 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 136
 
(10 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 137
 
(16 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 138
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 139
 
(10 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 140
 
(12 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 121 - 130 ครั้งที่ 121
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 122
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 123
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 124
 
(8 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 125
 
(18 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 126
 
(4 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 127
 
(22 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 128
 
(11 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 129
 
(8 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 130
 
(10 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 111 - 120 ครั้งที่ 111
 
(24 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 112
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 113
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 114
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 115
 
(2 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 116
 
(8 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 117
 
(22 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 118
 
(25 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 119
 
(5 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 120
 
(5 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 101 - 110 ครั้งที่ 101 
 
(15 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 102 
 
(15 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 103 
 
(17 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 104 
 
(17 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 105 
 
(15 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 106
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 107
 
(22 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 108
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 109
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 110
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 91 - 100 ครั้งที่ 91 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 92 
 
(10 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 93 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 94 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 95 
 
(9 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 96 
 
(9 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 97
 
(3 มี.ค. 64)
 
ครั้งที่ 98 
 
(10 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 99
 
(18 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 100 
 
(15 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 81 - 90 ครั้งที่ 81 
 
(4 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 82 
 
(28 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 83 
 
(2 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 84 
 
(29 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 85 
 
(2 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 86 
 
(4 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 87 
 
(17 ก.พ. 64)
 
ครั้งที่ 88 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 89 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 90 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 71 - 80 ครั้งที่ 71 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 72 
 
(21 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 73 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 74 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 75 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 76 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 77 
 
(28 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 78 
 
(8 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 79 
 
(29 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 80 
 
(2 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 61 - 70 ครั้งที่ 61 
 
(19 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 62 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 63 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 64 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 65 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 66 
 
(25 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 67 
 
(20 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 68 
 
(21 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 69 
 
(26 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 70 
 
(2 ก.พ. 64)
ครั้งที่ 51 - 60 ครั้งที่ 51 
 
(30 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 52 
 
(29 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 53 
 
(30 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 54 
 
(29 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 55 
 
(30 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 56 
 
(4 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 57 
 
(8 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 58 
 
(12 ม.ค. 64)
 
ครั้งที่ 59 
 
(12 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 60 
 
(18 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 41 - 50   ครั้งที่ 41 
 
(22 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 42 
 
(22 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 43 
 
(28 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 44 
 
(22 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 45 
 
(29 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 46 
 
(21 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 47 
 
(4 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 48 
 
(29 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 49 
 
(23 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 50 
 
(4 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 31 - 40  ครั้งที่ 31 
 
(9 ธ.ค. 63)  
ครั้งที่ 32 
 
(16 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 33 
 
(15 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 34 
 
(16 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 35 
 
(16 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 36 
 
(4 ม.ค. 64)
ครั้งที่ 37 
 
(15 ธ.ค. 63)
  ครั้งที่ 39 
 
(15 ธ.ค. 63)
      ครั้งที่ 40 
 
(22 ธ.ค. 63)
ครั้งที่ 21 - 30  ครั้งที่ 21 
 
(7 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 22 
 
(4 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 23 
 
(4 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 24 
 
(7 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 25 
 
(2 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 26 
 
(7 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 27 
 
(14 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 28 
 
(14 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 29 
 
(7 ธ.ค. 63)  

ครั้งที่ 30 
 
(15 ธ.ค. 63)
 

ครั้งที่ 11 - 20  ครั้งที่ 11 
 
(24 พ.ย. 63)  
    ครั้งที่ 12 
 
(23 พ.ย. 63)  
  ครั้งที่ 14 
 
(3 ธ.ค. 63)  
 ครั้งที่ 15 
 
(25 พ.ย. 63)  
  ครั้งที่ 16 
 
(24 พ.ย. 63)  
 ครั้งที่ 17 
 
(27 พ.ย. 63)  
 ครั้งที่ 18 
 
(2 ธ.ค. 63)  
   ครั้งที่ 20 
 
(4 ธ.ค. 63)  

 

ครั้งที่ 1 - 10

       ครั้งที่1       (20 ต.ค. 63)
 

        ครั้งที่ 2   
 (22 ต.ค. 63)
  
แแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน     

ครั้งที่ 3 

(2 พ.ย. 63)
 

      ครั้งที่ 4 
(30 ต.ค. 63)   

แผนการใช้จ่ายปี 2564 
 
     ครั้งที่ 5
 
(2 พ.ย. 63) 
  
 
   ครั้งที่ 6 
(9 พ.ย. 63) 
 
   ครั้งที่ 7 
 
(17 พ.ย. 63)  
  ครั้งที่ 8 
 
(23 พ.ย. 63)  
ครั้งที่ 9 
 
(18 พ.ย. 63)  
        ครั้งที่ 10 
 
(23 พ.ย. 63)  

รายการโอนผ่านระบบ GFMIS พ.ศ. 2563