รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 21-30
ครั้งที่ 21 
 
(4 มี.ค. 64)


ครั้งที่ 22 
 
(12 มี.ค. 64)


ครั้งที่ 23 
 
(12 มี.ค. 64)

ครั้งที่ 24 
 
(12 มี.ค. 64)


ครั้งที่ 25

 (18 มี.ค. 64)


ครั้งที่ 26

 (24 มี.ค. 64)

ครั้งที่ 27
 (24 มี.ค. 64)

ครั้งที่ 28
 (24 มี.ค. 64)

ครั้งที่ 29

 (19 เม.ย. 64)

ครั้งที่ 30

 (27 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 11-20
ครั้งที่ 11 
 
(29 ม.ค. 64)


ครั้งที่ 12 
  
(29 ม.ค. 64)


ครั้งที่ 13 
 
(05 ก.พ. 64)


ครั้งที่ 14 
 (05 ก.พ. 64)


ครั้งที่ 15 
 (11 ก.พ. 64)

ครั้งที่ 16 
 (09 ก.พ. 64)

  ครั้งที่ 17 
 (16 ก.พ. 64)

ครั้งที่ 18 
 (1 มี.ค. 64)
 

ครั้งที่ 19 
 (25 ก.พ. 64)

ครั้งที่ 20 
 (3 มี.ค. 64)
ครั้งที่ 1-10
ครั้งที่ 1 
 
(28 ต.ค. 63)


ครั้งที่ 2 
  
(28 ต.ค. 63)


ครั้งที่ 3 
 
(25 พ.ย. 63)


ครั้งที่ 4

 (4 ธ.ค. 63)


ครั้งที่ 5 
 (8 ธ.ค. 63)

ครั้งที่ 6

 (25 ธ.ค. 63)

ครั้งที่ 7
 (22 ธ.ค. 63)

ครั้งที่ 8
 (5 ม.ค. 64)

ครั้งที่ 9
 (14 ม.ค. 64

ครั้งที่ 10
 (18 ม.ค. 64)

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก
หรือผ่านราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 1-10 ครั้งที่ 1 ปศจ
ครั้งที่ 1 ด่าน 
 
(12 ต.ค. 63)

ครั้งที่ 2 งบบุคลากรงบดำเนินงาน 
 
(18 พ.ย. 63)

ครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน
 
(7 พ.ค. 64)
 
 
   
 
   

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สกสว.)

ครั้งที่ 1-10


ครั้งที่ 1 

 (19 ก.พ. 64)


ครั้งที่ 2 

 (8 เม.ย. 64)


ครั้งที่ 3 
 (23 เม.ย. 64)

ครั้งที่ 4 

 ( 7 พ.ค. 64)
           

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สกสว.) งวดที่ 2

ครั้งที่ 1-10


ครั้งที่ 1 
 (18 มิ.ย. 64)


ครั้งที่ 2 
 (20 ก.ค. 64)

               

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สกสว.) งวดที่ 3

ครั้งที่ 1-10


ครั้งที่ 1 
 (15 ก.ย. 64)


ครั้งที่ 2 
 
(10 พ.ย. 64)

 
ครั้งที่ 3
 
 (13 ธ.ค. 64)

ครั้งที่ 4 
 (24 ส.ค. 65)