รายงานแผนพัฒนาบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1 ประจำปี 2559

KPI F orm2 (excel) (แก้ไข ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558)
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร
-กลุ่มพัฒนาระ บบงานคลัง
-ฝ่ายบริห ารทั่วไป
-ฝ่ายการ เงิน
-ฝ่ายบัญชี
-ฝ่ายงบประมาณ
-ฝ่ายพัสดุ

 

 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

 

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2559

 

1

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน

 

แบบฟอร์ม 1

2

รายงานแผน/ผล การพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)

 

-  แบบฟอร์ม 2.1

 

-  แบบฟอร์ม 2.2

3

แบบสรุปรายงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2559

 

-  แบบฟอร์ม 3.1 ข้าราชการ

 

-  แบบฟอร์ม 3.2 พนักงานราชการ

4

การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559

 

-  แบบฟอร์มที่ 4

 
5

หลักฐานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการประเมินผลและติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

 

- กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

 

- ฝ่ายบัญชี

 

- ฝ่ายงบประมาณ

 

- ฝ่ายพัสดุ

 

- ฝ่ายการเงิน

 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป

6

หลักฐานประกอบเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการบริการที่ดี)

 

การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ด้านการบริการ)

7

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "i2 - smart" เพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างมีความสุข

 

-  หลักฐานการวางแผน และดำเนินการ

 

-  หลักฐานการสื่อสารประชาสัมพันธ์

 

-  หลักฐานการประเมินผลและติดตาม

 

-  หลักฐานการสรุปรายงานผล