รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 2/2562

 
1.

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์ม A

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 2/2562

1.

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.1 แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

(แบบฟอร์ม IDP : A)

1.2  แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

(แบบฟอร์ม IDP : B)

2.

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non training) จำนวน 3 เรื่อง

    2.1  ชื่อเรื่อง  การสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดและการจำหน่ายพัสดุชำรุด และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.2562 และในระบบ e-GP ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ

    2.2  ชื่อเรื่อง  การเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

      2.3  ชื่อเรื่อง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ