รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2562

 
1.

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน

- แบบฟอร์ม A

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 1/2562

1.

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.1 แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

(แบบฟอร์ม IDP : A)

1.2  แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

(แบบฟอร์ม IDP : B)

2.

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non training) ได้แก่ การหมุนเวียนเปลี่ยนงานและการสอนงาน  จำนวน 4 เรื่อง

    2.1  ชื่อเรื่อง  มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมปศุสัตว์

    2.2  ชื่อเรื่อง  การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ด้านงบประมาณ (Job Rotation)   

    2.3  ชื่อเรื่อง  การจัดซื้อจัดจ้างจัดทำในระบบ e-GP เรื่องการประกวดราคา e-bidding

    2.4  ชื่อเรื่อง  การสรุปผลการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา