ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2564

 

 

รอบการประเมิน 2/2564