ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2565

 

 

รอบการประเมิน 1/2565