ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปีงบประมาณ 2566

 

 

รอบการประเมิน 1/2566