ข้อมูลการดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงิน

ผ่านระบบ KTB Corporate Online

สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

- หน่วยอาศัยเบิกในส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามหนังสือ กษ0603/ว6409 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยส่งข้อมูลให้หน่วยเบิกจ่าย

-หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการตามหนังสือ กษ0603/ว6408 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยจัดทำข้อมูลของตนเองและรวบรวมข้อมูลของหน่วยอาศัยเบิกจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบKTB Corporate Online เป็นรูปแบบไฟล์ Excel ตามที่แนบ ( โปรดคลิก ) เก็บไว้ที่หน่วยเบิกจ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online

ทั้งนี้ให้นำรหัสBank Code ตามไฟล์ที่แนบ ( โปรดคลิก ) นำไปกรอกลงทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ KTB Corporate Onlineในช่องที่ 1 Receiving Bank Code