1.หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม KTB Corporate Online
2.รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม
3.แบบแจ้งยืนยันการเข้าอบรม
4.โครงการฝึกอบรม
5.ตารางเวลาการอบรม
6.เอกสาร และ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
7.ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการอบรม 
8.ขั้นตอนดาวน์โหลดโปรแกรม KTB Universal Data Entry  GFMIS on KTB Corporate Online 
9.ประชุมชี้แจงจ่ายเงินผ่าน KTB แก้ไข จากกรุงไทย 
10.ดาวน์โหลดโปรแกรม KTB Universal Data Entry GFMIS on KTB Corporate Online