เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียน ฯ หลักสูตร การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (28 ส.ค.62 )
ดาวน์โหลดโปรแกรม KTB Universal Data Entry GFMIS on KTB Corporate Online และคู่มือการติดตั้ง
เอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ (28 ส.ค. 61)  
เอกสารการจัดชุดเอกสารใบสำคัญจ่าย (28 ส.ค. 61)  
เอกสารตัวอย่างทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ  KTB Corporate Online+คำอธิบาย (28 ส.ค. 61)  
เอกสารบรรยายของ น.ส.จุไรรักษ์ อุนาภีร์ (21 ส.ค. 61) 
เอกสารบรรยายของ นายราเชนทร์ ตระกูลสุข  (21 ส.ค. 61)    
เอกสารบรรยายของ น.ส.รัชนี วิวัฒนสินชัย  (21 ส.ค. 61)    
เอกสารบรรยายของนายบุรินทร์ ทิศาภาคย์ (21 ส.ค. 61)    
เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมบัญชีโอนเงิน Bulk Payment (21 ส.ค. 61)
เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการด้านการโอนเงิน (21 ส.ค. 61)
เอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม KTB Corporate Online Tab Link Own Account (เพิ่ม_ยกเลิกบัญชี) (21 ส.ค. 61)
เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมรหัสเงินฝากคลังจังหวัด-รหัสศูนย์ต้นทุนนำส่ง (เพิ่ม_ยกเลิกศูนย์ต้นทุน) (21 ส.ค. 61)
เอกสารบรรยายของ นายราเชนทร์ ตระกูลสุข  (21 ส.ค. 61)    
แบบฟอร์มการส่งงานสาขาเพื่อตรวจสอบลายมือชื่อและอนุมัติ (ฝากส่ง) (21 ส.ค. 61)