อัตรากำลัง     

 
ปรับปรุงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559
ข้าราชการ                 
ลูกจ้างประจำ/เงินทุน            
พนักงานราชการ/เงินทุนฯ

             

 

 66   อัตรา
 15   อัตรา

27  อัตรา

ข้าราชการ
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี)
 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
1 อัตรา
                          รวม  
108 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ
26 อัตรา
  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการหรือชำนาญการ
6 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
4 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
7 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
9 อัตรา
รวมข้าราชการ
66 อัตรา
ลูกจ้างประจำ
พนักงานพิมพ์ 3
1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 2 และ 2 หัวหน้า
9 อัตรา
รวมลูกจ้างประจำ
10 อัตรา
ลูกจ้างประจำ (เงินทุนฯ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี
4 อัตรา
พนักงานเงินทุน
นักวิชาการเงินและบัญชี
6 อัตรา
รวมลูกจ้างเงินทุนฯ/และพนักงานเงินทุน
11 อัตรา
พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
13 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ
3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3 อัตรา
รวมพนักงานราชการ
21 อัตรา