f5

 

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมปศุสัตว์ มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดง ว่า กองคลัง
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานใสสะอาดแล้ว
สมควรที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2553