ส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค
ตัวอย่าง