ตัวอย่างการรับมอบ - ส่งมอบครุภัณฑ์

 

ตัวอย่างด้านผู้รับโอน

 

ตัวอย่างด้านผู้โอน