รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรมปศุสัตว์ปี 2566
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรมปศุสัตว์ปี 2565
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรมปศุสัตว์ปี 2564
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2563
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562
 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำ ปี 2561
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559