รายละเอียดการโอนจัดสรร ปี งบประมาณ 2559 (แผนทั้งปี)2
2 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุ + ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ + ศูนย์อ้างอิง
2 กองสำนัก ส่วนกลาง
2 ศูนย์+สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์
2 ศูนย์+สถานีพัฒนาอาหารสัตว์
2 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ฯ ด่านซ้าย
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต
2 สตส
2 สถาบันช้างฯ + ด่านกักกันสัตว์
2 สทป + ศูนย์ผสมเทียมฯ
2 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว์
2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9
2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด