ด่านกักสัตว์ชุมพร_20052 โอนให้ด่านฯภูเก็ต
ปศข.1_ว 20055
ปศข.6_ว 20056
ปศข.8
สคบ.