ด่านฯชุมพร_20326 โอนให้ด่านฯระนอง
ปศข.2_ว 20328
ปศข.9_ว 20329