ปศุสัตว์เขต 1
กองสารวัตรกักกัน
ด่านกักสัตว์สงขลา โอนให้ ปศข.9