รายงานผลการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง
    - เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
    - เงินรายได้จากการผลิตและจําหน่ายด้านปศุสัตว์
    - เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
    - เงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสํานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 รายงานการรับชำระหนี้และรายงานการรับ-จ่ายเงินโครงการ
   - เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1
   - เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2