กรมปศุสัตว์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมปศุสัตว์ ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนําไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาล ถ้วนไตรมาส ณ วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ทั้งนี้ ยอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,282,576.30 บาท

วัดกลางวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดตะโกทอง ในสมัยรัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค มาพระราชทานพระกฐิน และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระกฐิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เสด็จลงมาตั้งโรงเรียน และในปี พ.ศ. 2442 รัชกาลที่ 5 เสด็จเข้ามาประทับในพระอุโบสถ ทอดพระเนตรพระสารีริกธาตุที่เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และต่อมาในปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร อาณาเขตของวัดมี พื้นที่ 25 ไร่ พระอารามหลวงแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยเป็นที่พักสงฆ์และสำนักสงฆ์มาก่อน โดยพระอาจารย์ชู เจ้าอาวาสรูปแรกที่เป็นผู้ก่อสร้างประมาณ พ.ศ. 2299 นับถึงปัจจุบัน (2566) เป็นเวลา 267 ปี ปัจจุบันมี พระราชสมุทรวัชราจารย์ (บุญสืบ วุฑฺฒิสาโร) รักษาการแทนเจ้าอาวาส