กองสวัสดิภาพสัตวแพทย์บริการ ได้เชิญกองคลังเข้าร่วมการประชุม
 การเชื่อมระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลสัตว์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Conference )
วันที่ 21 พ.ย.66
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช