ประชุมหารือเรื่องอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการเรื่องต่างๆ
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุม
โดยมี ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ,กองการเจ้าหน้าที่ ,สำนักกฎหมาย ,กองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2