กองคลังเข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 จัดโดยกรมบัญชีกลาง
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team  
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.