ประชุมชี้แจงปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2