โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team  
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.