การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 26 ธันวาคม 2566