อบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ในหัวข้อเรื่อง "การบริหารการเงินการคลัง และพัสดุภาครัฐ"
บรรยายโดย นางสารจุไรรักษ์ อุนาภีร์  ผู้อำนวยการกองคลัง
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.