วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุม  โดยมี นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลังที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 48/2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567   กรมปศุสัตว์ได้มอบ อํานาจให้ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (เฉพาะเงินงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเป็นการดําเนินการภายในวันที่ 30 กันยายน 2567) เพื่อเป็นลดระยะเวลาและขั้นตอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุให้หน่วยงานสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็วขึ้นภายในระยะเวลาจํากัด ให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting