กองคลัง กรมปศุสัตว์ ร่วมบริจาคกระดาษที่ใช้แล้ว ส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400