วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการระบบการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กลาง กรมปศุสัตว์  ร่วมกับนายกิติศักดิ์  กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  
และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Google Meeting ณ ห้องประชุมกองคลังชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์