วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุม 
โดยมี น.ส. ปรารถนา  อุนทะอ่อน หัวหน้ากลุ่มพัสดุ  น.ส.วันทนา ยรรยงยศ หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ  และเจ้าหน้าที่กองคลังที่เกี่ยวข้อง 
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting