วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช