วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  พร้อมด้วย นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (Zoom)  
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์