ประชุมคณะทำงาน 5ส กองคลัง ประจำปี 2567 
วันที่ 26 มีนาคม 2567 
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น2