ประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และการติดตามความก้าวหน้า การเตรียมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 
โดย รอธ.สุรเดช สมิเปรม เป็นประธานเปิดงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์