วันที่ 3 ของการอบรม new gfmis thai online (ระบบเบิกจ่าย,เบิกเกินส่งคืน) วันที่ 16 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ  ชั้น 1เวลา 08.30 น.