วันที่ 2 ของการอบรม new gfmis thai online (ระบบจัดซื้อจัดจ้างและระบบการรับและนำส่ง) วันที่ 15 ธ.ค.63 ณ ห้อง ประชุมชั้น7 ศทส เวลา 08.30 น.  - 16.00 น.