วันที่ 4 ของการอบรม new gfmis thai online(ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)วันที่ 17 ธ.ค.63 ณ  ห้องประชุมศทส.
เวลา 08.30 น. ตึกอำนวยการ  ชั้น 1เวลา 08.30 น.