วันที่ 5 (วันสุดท้าย) ของการอบรม new gfmis thai online (ระบบสินทรัพย์ถาวร (FA)) วันที่ 18 ธ.ค.63 ห้อง ประชุมม้ากัณฐกะ  
 ตึกอำนวยการ  ชั้น 1เวลา 08.30 น.