วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการหน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และนายวรฉัตร วิรัชลาภ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละหน่วยงาน และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 , การจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย) และการปรับปรุงโครงสร้างกรม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์