การประชุมให้คำแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ