นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผอ.กองคลัง) , น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผอ.กองแผนงาน) ,น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ (ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์) , นางพัชรี ทองคำคูณ (ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ) , นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา (ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยพิจารณาหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย งบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ ปัญหาอุปสรรค และมาตรการเร่งรัดฯของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามเป้าหมาย
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์