ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช