พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้กรมปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ น้อมนำไปถวาย  ณ วัดมะนาวหวาน  ต.ช้างกลาง      อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  ในวันเสาร์ที่  6  พฤศจิกายน  2564  พร้อมมอบเงินบำรุงสถานศึกษาที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัด 3 โรงเรียน คือ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน  และโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล  ทั้งนี้ ยอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทั้งสิ้น  5,220,696.25  บาท
        วัดมะนาวหวาน ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อที่ประมาณ  308  ไร่ แบ่งเป็น  เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เป็นที่ตั้งพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร และฌาปนสถาน รวมเนื้อที่ 38 ไร่  และ  เขตธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งโรงเรียน 3  โรง สถานีอนามัย 1 แห่ง  ปรากฏหลักฐานระบุว่าวัดนี้จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2225  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2230  ตามหลักฐานนี้ แสดงว่าวัดมะนาวหวานปัจจุบันมีอายุ  339  ปีแล้ว และได้สร้างขึ้นในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง 
             ปูชนียวัตถุที่สำคัญ  พระเจดีย์สองพี่น้อง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดภายในวัด ตั้งอยู่หน้าอุโบสถริมฝั่งคลองจันดี ห่างกันประมาณ   6.50  เมตร เป็นที่ศรัทธาและเคารพสักการะของพุทธบริษัท   มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา  เจ้าอาวาสได้บูรณปฏิสังขรณ์เสร็จปี พ.ศ.2535  ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ เมื่อวันที่  20 กันยายน  2519  พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบสุโขทัย หน้าตักกว้าง  49 นิ้ว สร้างโดยจ่าเผ่นผยอง (ชุ่ม สุวรรณจินดา) และนางทองสุข สุวรรณจินดา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2514  ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุภฐยี) ประทานนามว่า “พระพุทธพิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี นรสีห์ธรรมานุศาสก์ ไตรโลกนาถธรรมบพิตร”  พระพุทธสิหิงค์ แบบนครศรีธรรมราชจำลอง หล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง  60 นิ้ว มีพระนามาภิไธยย่อ “สธ.” พระตราประจำพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐ์บนผ้าทิพย์ ประดิษฐ์เป็นพระปฏิมาประธาน ในศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร