โครงการอบรมอบรมการใช้งานระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-payment ส่วนภูมิภาค ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING 
โดยผอ.เย็นจิต ทองยงค์เป็นประธานเปิดงาน

 วันอังคารที่  2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช