การประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์
ประจําปี 2565 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 น